Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

unsaiddesires
2533 ed17 420
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
unsaiddesires
1019 c3d8 420
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaheartbreak heartbreak

January 05 2018

unsaiddesires
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viamoai moai
unsaiddesires
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viacontrolled controlled
unsaiddesires
2414 53a6 420
Reposted fromnervure nervure viacontrolled controlled
unsaiddesires
Nie mogę oddychać  [...] Oddaj mi moje życie
unsaiddesires
Dlaczego nie możemy zacząć od początku?
Co nam zrobiliśmy?
unsaiddesires
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viacallmezuz callmezuz
unsaiddesires
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viaheartbreak heartbreak

June 30 2015

unsaiddesires
9522 9183 420
Piotr Adamczyk ,,Pożądanie mieszka w szafie''
Reposted fromjaggal jaggal viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
3643 2f18 420
Przedwojenna Warszawa nocą.
5388 2b97 420

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viamakemewannadie makemewannadie
0552 3e73 420
Reposted fromsunlight sunlight viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
unsaiddesires
unsaiddesires
5553 9697 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
unsaiddesires
6770 25a6 420
unsaiddesires
5573 de8f 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viamakemewannadie makemewannadie
unsaiddesires
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaalwayshappy alwayshappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl